• Click GO to load speedtest.
    Average results for KT Corp
    116.06 Mb/s Download Speed
    112.96 Mb/s Upload Speed
    3571.73 ms Ping Latency

Download/Upload Speed

Speed Comparison

Averages Calculated Daily

Latest 20 Speed Tests

DATE Country Latency (ms) Jitter (ms) Download Speed (Kbps) Upload Speed (Kbps)
2021-06-21 South Korea 4 1 304414 210181
2021-06-21 South Korea 8 17 92994 95296
2021-06-21 South Korea 5 1 85992 94618
2021-06-21 South Korea 4 1 90246 95036
2021-06-21 South Korea 8 2 186709 244602
2021-06-21 South Korea 10 5 187129 0
2021-06-21 South Korea 7 1 331320 133187
2021-06-20 South Korea 10 1 478029 499949
2021-06-20 South Korea 10 1 44863 14575
2021-06-19 South Korea 13 3 206091 336132
2021-06-19 South Korea 7 2 255249 205795
2021-06-19 South Korea 6 3 354678 248729
2021-06-18 South Korea 6 5 40810 24265
2021-06-18 South Korea 12 3 299337 217415
2021-06-17 South Korea 7 1 310040 217800
2021-06-17 South Korea 7 7 105430 44564
2021-06-17 South Korea 8 1 121011 122705
2021-06-17 South Korea 8 8 61223 46819
2021-06-17 South Korea 7 4 137483 45797
2021-06-17 South Korea 9 5 28438 38298
2021-06-17 South Korea 9 17 14839 86806

Fastest Cities for KT Corp

City Avg Download Speed (Mbps) Avg Upload Speed (Mbps) Avg Ping (ms)
Chilgok-gun 835 754 0
Eisen 776 747 1
Suyeong-gu 563 536 2
Siji 483 408 2
Torandong 417 458 1
Songpa-dong 384 349 10
Hanam 382 118 2
Nam-gu 376 413 0
Gunpo 363 92 2
Guro-gu 352 339 7
Busanjin-gu 337 215 4
Taean-gun 336 249 1
Jung-gu 328 496 1
Chungju 299 293 1
Gongju 295 17 4
Busan 291 250 4
Seodaemun-gu 278 310 4
Gangnam-gu 271 199 13
Jinchon 266 23 10
Gyeongsan-si 253 254 6