• Average results for KT Corp
    94.51 Mb/s Download Speed
    108.63 Mb/s Upload Speed
    3823.97 ms Ping Latency

Download/Upload Speed

Speed Comparison

Averages Calculated Daily

Latest 20 Speed Tests

DATE Country Latency (ms) Jitter (ms) Download Speed (Kbps) Upload Speed (Kbps)
2021-10-16 South Korea 400 82 2402 1966
2021-10-16 South Korea 7 4 42637 33444
2021-10-16 South Korea 9 1 18848 22031
2021-10-16 South Korea 9 2 13390 18979
2021-10-15 South Korea 10 7 12221 955
2021-10-15 South Korea 10 8 3282 5612
2021-10-15 South Korea 360 95 10868 12648
2021-10-15 South Korea 10 4 39790 36257
2021-10-15 South Korea 10 2 90168 94413
2021-10-15 South Korea 340 70 6407 9254
2021-10-15 South Korea 15 16 4345 4827
2021-10-15 South Korea 12 1 5814 1092
2021-10-15 South Korea 325 271 9483 11128
2021-10-15 South Korea 333 251 2483 10053
2021-10-15 South Korea 329 125 13899 5767
2021-10-15 South Korea 10 2 3394 5884
2021-10-15 South Korea 10 2 5462 6362
2021-10-15 South Korea 9 1 11416 7654
2021-10-15 South Korea 10 2 7749 8652
2021-10-15 South Korea 6 2 160982 322764
2021-10-14 South Korea 10 3 337720 258423

Fastest Cities for KT Corp

City Avg Download Speed (Mbps) Avg Upload Speed (Mbps) Avg Ping (ms)
Chilgok-gun 835 754 0
Eisen 776 747 1
Namdong-gu 705 685 1
Suyeong-gu 563 536 2
Siji 483 408 2
Namhae-gun 434 578 1
Torandong 417 458 1
Gyeyang 414 69 16
Gwacheon 389 340 7
Hanam 382 118 2
Dong-gu 382 529 1
Nam-gu 376 413 0
Guro-gu 370 363 5
Busanjin-gu 337 215 4
Taean-gun 336 249 1
Sacheon-si 334 430 5
Chungju 299 293 1
Gongju 295 17 4
Jung-gu 291 407 1
Seodaemun-gu 289 446 3