• Average results for KT Corp
    166.8 Mb/s Download Speed
    174.3 Mb/s Upload Speed
    3649.1 ms Ping Latency

Download/Upload Speed

Speed Comparison

Averages Calculated Daily

Latest 20 Speed Tests

DATE Country Latency (ms) Jitter (ms) Download Speed (Kbps) Upload Speed (Kbps)
2022-01-13 South Korea 12 2 298596 491728
2022-01-12 South Korea 36 58 10145 10892
2022-01-12 South Korea 6 1 79285 94392
2022-01-11 South Korea 13 6 38217 50033
2022-01-10 South Korea 10 3 61843 88140
2022-01-10 South Korea 9 1 92202 93951
2022-01-09 South Korea 11 1 66275 149935
2022-01-09 South Korea 11 3 122708 110238
2022-01-09 South Korea 10 0 140706 151402
2022-01-08 South Korea 3 1 93822 94481
2022-01-08 South Korea 2 2 93998 94405
2022-01-08 South Korea 7 1 91827 81256
2022-01-07 South Korea 11 1 46236 94302
2022-01-07 South Korea 11 1 29338 33562
2022-01-07 South Korea 11 3 44063 93881
2022-01-07 South Korea 6 1 94706 94514
2022-01-07 South Korea 6 1 473243 472097
2022-01-07 South Korea 8 1 49332 72679
2022-01-07 South Korea 8 1 49320 86362
2022-01-07 South Korea 8 1 51592 85516
2022-01-07 South Korea 8 3 49858 83475

Fastest Cities for KT Corp

City Avg Download Speed (Mbps) Avg Upload Speed (Mbps) Avg Ping (ms)
Gwangmyeong 856 869 1
Chilgok-gun 835 754 0
Eisen 776 747 1
Suyeong-gu 563 536 2
Namdong-gu 494 547 1
Siji 483 408 2
Gwangsan-gu 441 382 1
Namhae-gun 434 578 1
Torandong 417 458 1
Gyeyang 414 69 16
Guro-gu 399 422 4
Gwacheon 389 340 7
Hanam 382 118 2
Dong-gu 382 529 1
Geumcheon-gu 377 411 2
Nam-gu 359 397 0
Busanjin-gu 337 215 4
Taean-gun 336 249 1
Sacheon-si 334 430 5
Siheung-si 304 137 4